شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

تعریف شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی شرکت امنیت آفرینان مهر البرز با مجوز رسمی نیروی انتظامی تاسیس گردیده است و تحت نظارت مستقیم آنها عمل می کند. موسسه های خدمات  مراقبتی که تنها بخش خصوصی فعال در زمینه تامین امنیت اجتماعی هستند، تا کنون عملکردهای مثبتی را در حفظ امنیت مردم داشته اند. سازمانها، ادارات […]