1-یکی از ارکان حیات و بقا هر موجود زنده ای ……………… است.
الف- مساله حفاظت
ب- مساله ارتباطات
ج- مساله حمل و نقل
د- مساله محیط زیست

2-انسانها چگونگی مصون ماندن از خطرات را از ……………. فراگرفته اند.
الف- محیط زیست
ب- روباتها و رایانه ها
ج- حیوانات
د- گیاهان

3-محفوظ ماندن چه مواردی را شامل می شود؟
الف- حفظ جان و تن
ب- مواظبت و نگهداری از وسایل و ابزار زندگی
ج- مراقبت از امکانات و اماکن مورد استفاده
د- همه موارد

4-اهمیت نقش انتظامات و امور نگهبانی با چه تعبیری شناخته شد؟
الف-روح سازمان
ب- چشم سازمان
ج- قلب سازمان
د- مغز سازمان

5-اصولی ترین روش دست یابی به نتایج بهتر در هر امری …………….. می باشد.
الف- آموزش و آگاهی مجریان
ب- نظارت مستمر
ج- حسابرسی های دقیق
د- احساس مسئولیت

6-رعایت ……………. هموراه در اداره صحیح منابع انسانی ضروری است.
الف- اصول انسانی
ب- اصول اسلامی
ج-اصول اخلاقی
د- اصول انضباطی

7-کدامیک از ویژگیها و خصائص شغل نگهبانی نیست؟
الف- دلسوزی در کار
ب- تبلور دلسوزی در کار
ج-انتقام گیری و ستاندن حق مظلوم
د- عدالت و مساوات

 

بیشتر بدانید:نقش امنیت در اجتماع و جامعه انسانی

 

8-کدامیک از ویژگیها و خصائص شغل نگهبانی نیست؟

الف- قاطعیت
ب- دلسوزی
ج- رعایت شخصیت و حیثیت افراد
د- امین و قابل اعتماد بودن

9-کدامیک از ویژگیها و خصائص شغل نگهبانی نیست؟
الف- رابطه بسیار نزدیک با پرسنل
ب- هوش و حافظه قوی
ج- آگاهی و داشتن اطلاعات کافی از سازمان و شرکت
د- وقت شناسی

10-کدامیک از ویژگیها و خصائص شغل نگهبانی نیست؟
الف- داشتن منش اخلاقی
ب- سکوت به موقع و رازداری
ج- تسلط بر اعصاب و خویشتن داری و صبور بودن
د- کنجکاوی در امور

11-کدامیک از ویژگیها و خصائص شغل نگهبانی نیست؟
الف- نحوه صحبت کردن
ب- سلامت و امنیت
ج- تاثیرگذاری بر دیگران
د- دوستیابی و دوست مداری

12-کدامیک از موارد زیر نمی تواند از وظایف نگهبان باشد.
الف- فرق نگذاشتن بین ژنده پوش و شیک پوش
ب- اثر نگذاشتن حب و بغض
ج- گذشتن از خطای دوست و کوتاه آمدن
د- هیچ کدام

13-نگهبان علاوه بر نقش پلیسی و حفاظتی و امنیتی که دارد عهده دار وظیفه ………….. است مامور انتظامات با اولین برخورد و مشاهده وضع ظاهری و لحن صحبت و حرکان یک فرد در مورد وی به ………… می پردازد.
الف- عداوت
ب- قضاوت
ج- صمیمیت
د- نصیحت

14-نمی توان به خلافکار به لحاظ رحم و شفقت گذشت نمود زیرا چنین گذشتی …………… است.
الف- ظلم به جامعه
ب- سستی در کار
ج- تنبلی در کار
د- سهل انگاری در کار

15-گاهی اوقات کارکنان یا مراجعین بعضاً تمایل ندارند بعضی از مقررات نظم و امنیت در مورد آنان پیاده شود و مقاومت تغییر ایجاد می نمایند کارکنان انتظامات در برابر مقاومت تغییر می توانند از این ابزارها استفاده نمایند.
الف- نداشتن دید منفی به این امر
ب- ایجاد رابطه حسنه
ج- ایجاد جلب اعتماد
د- همه موارد

16-طرح تکریم چیست؟
الف- اعتقاد به کرامت انسانها و پرهیز از تحقیر و هتک حرمت آنان
ب- تطهیر افراد و سرپوش گذاشتن به خطاهای آنان
ج- عفو و گذشت از خطاهای کوجک افراد
د- الگو معرفی نمودن افراد نیکوکار به خلافکاران

17-برای اطمینان کامل و اتکا مدیران و مسئولین شرکت به کارکنان انتظامات …………… ضروری است.
الف- انجام امور محوله در موعد مقرر
ب- پیگیری امور تا نتیجه گیری نهائی
ج- حقیقت گوئی و راست گوئی
د- همه موارد

18-افرادی که با کندی و تردید مواجه هستند یا در کارها تردید به خود راه دهند و تصمیم سریع و به موقع نتوانند بگیرند برای شغل انتظامات …………… .
الف- مناسب می باشند
ب- مناسب نمی باشند
ج- به کار گرفته می شوند
د- می توانند مفید باشند

19-مهارتی که از یک نگهبان انتظار می رود …………. .
الف- رتق و فتق تمامی امور می باشد.
ب- رسیدگی به تمامی مشکلات سازمان می باشد.
ج- سرعت و دقت در تشخیص اموال و اثاثیه و کنترل و بازرسی کارکنان و مراجعین و یا هر نقل و انتقال سازمانی می باشد
د- همه موارد

20-کدام یک از موراد زیر از نقاط منفی و ضعف خدمتی کارکنان واحد انتظامات خواهد بود؟
الف- تعلل در وقت شناسی
ب- تعجیل و یا تاخیر
ج- سهل انگاری در رفت و آمد به شرکت
د- همه موارد

21-کارکنان انتظامات در مواجهه با اقشار مختلف از منشی بهره می برند که شامل مناعت طبع ، علوّ همت ، کرامت ذات و سعه صدر می باشند به این موارد در علم مدیریت …………… گفته می شود.
الف- اسباب مدیریت
ب- اصول مدیریت
ج- روشهای مدیریت
د- ابزار مدیریت

22-به لحاظ تبعات ناشی از سخنان کارکنان انتظامات ، هر آنچه که موجب نفرت و خشم همکاران و ارباب رجوع می گردد بایستی …………. شود.
الف- تحمل
ب- پرهیز
ج- اصلاح
د- فراموش

23-چه چیزی عامل جلوگیری از خشم و ایجاد تعادل اعصاب و روان است.
الف- آگاهی
ب- انصاف
ج- حسن خلق
د- صبر

24-کدامیک از موارد زیر می تواند در ارتباطات یک نگهبان با دیگران تاثیرگذار باشد؟
الف- شنیدن و گوش فرا دادن به سخنان دیگران
ب- نرم و ملایم سخن گفتن
ج- انتقال تجربیات خدمتی به همکاران
د- همه موارد

25-در کلام معصوم کدام دو نعمت در کنار یکدیگر آمده اند و معیار یکدیگر هستند؟
الف- سلامتی و بی نیازی
ب- امنیت و سعادت
ج- سلامت و امنیت
د- همه موارد

26-افراد واحد انتظامات هنگام صحبت کردن با مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع می بایستی …… .
الف- از واژه های عامیانه استفاده نمایند
ب- لرزان و آهسته صحبت نمایند
ج- از اصطلاحات و کلمات نامناسب بپرهیزد
د- هیچ کدام

27-اصول نگهبانی چیست؟
الف- روشهایی که موجب حفظ و حراست از اموال دولتی یا کارخانجات یا موسسات و یا با ایجاد مقررات انتظامی معمول می گردد.
ب- روشهایی که به دستگیری سارقان می انجامد
ج- روشهایی که مقررات انتظامی را پیاده می نماید
د- هیچ کدام

28-در تعریف شغل نگهبان آمده است : ……….. از یک محل یا منطقه و به طور کلی از یک مکان خصوصی یا عمومی به منظور ………….. و عدم ورود افراد غیرمجاز به محل یا منطقه مورد نظر و ………… از سرقت اموال توسط سارق یا سارقین و ……………. از وقوع جرائم می باشد.
الف- دوری گزیدن ، حفاظت ، نگهداری ، دوری
ب- حفاظت ، تامین امنیت ، جلوگیری ، پیشگیری
ج- حفاظت ، حفاظت ، جلوگیری ، پیشگیری
د- کسب اطلاعات ، تامین امنیت ، جلوگیری ، پیشگیری

 

بیشتر بخوانید : نمونه قرارداد نگهبان

 

29-محلی که نگهبان جهت مراقبت از محیط و حفاظت خود در آن قرار می گیرد ……………. است.
الف- موضع نگهبانی
ب- محل نگهبانی
ج- نقطه نگهبانی
د- دایره نگهبانی

30-فردی که به منظور پائیدن و مراقبت و مواظبت یک منطقه و جلوگیری از غافلگیر شدن ایفای نقش می نماید …………… است.
الف- مسئول انتظامات
ب- سرشیفت
ج- مسئول نگهبانی
د- نگهبان

31-از وظایف سرشیفت و یا سرپرست نگهبانان چیست؟
الف- هماهنگی با مدیریت شرکت
ب- نظارت و هماهنگی و کنترل نحوه انجام وظایف نگهبانان
ج- هماهنگی با مدیران تولید و دیگر واحدها

32-کدامیک از وظایف انتظامات نمی باشد؟
الف- نظارت بر ورود و خروج کالا و کنترل آن
ب- نظارت بر ورود و خروج وسایط نقلیه و کنترل آن
ج- نظارت بر نحوه گزینش پرسنل و ارزیابی عملکرد آنها
د- نظارت بر تردد افراد و کارکنان و مراجعین و کنترل آنان

33-انواع گشت در کارخانه یا شرکت و موسسه می تواند …………… باشد.
الف- گشت پیاده
ب- گشت موتوری
ج- هر دو مورد
د- هیج کدام

34-کدامیک از وظایف نگهبانان و انتظامات نمی باشد؟
الف- حضور به موقع در محل نگهبانی و مطالعه دفاتر نگهبانی
ب- حضور در محل نگهبانی با لباس فرم و کنترل لوح نگهبانی
ج- سرکشی و بازرسی مداوم از تاسیسات و نقاط مختلف کارخانه
د- تحقیق در خصوص مسائل شخصی همکاران

35-کدامیک از وظایف نگهبانان و انتظامات نمی باشد؟
الف- حفظ و نگهداری اسناد محرمانه شرکت
ب- کنترل و بررسی مجوزهای خروج اموال و اشیا از نگهبانی و ثبت آن در دفاتر مخصوص
ب- ممانعت از ورود افراد متفرقه و غیر مجاز به داخل کارخانه
د- گزارش فوری حوادث غیر مترقبه و ناگهانی از قبیل آتش سوزی و سرقت و …

36-کدامیک از موارد زیر جزو اهم وظایف عمومی نگهبان می باشد؟
الف- الزام به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی شرکت متبوع خود
ب- حضور با لباس فرم و با ظاهری آراسته و همراه داشتن تجهیزات تحویلی در محل ماموریت
ج- آگاهی از وظایف مربوط به محل ماموریت و پست خود قبل از اعزام به محل ماموریت
د- همه موارد

37-کدامیک از موارد زیر جزو اهم وظایف عمومی نگهبان نمی باشد؟
الف- انجام وظیفه با متانت و آرامش و هوشیاری و دقت و توجه کامل
ب- گزارش فوری هر وضع غیر عادی در موضع نگهبانی
ج- صدور مجوز خروج کالا و محصولات
د- عدم ترک محل نگهبانی بدون اجازه سرپرست شیفت

38-نگهبان باید از گفتگوهای غیر ضروری که ارتباطی به ماموریت وی ندارد ………….. و با افراد غیر مسئول و متفرقه بحث و تبادل نظر و یا مراوده و مشاوره ………… .
الف- اجتناب نماید – ننماید
ب- اجتناب نماید – بنماید
ج- استقبال نماید – ننماید
د- استقبال نماید – بنماید.

39-نگهبان موظف است به هنگام تحویل نگهبانی به نگهبان بعدی ………….. .
الف- جویای حال وی شود
ب- وی را از دستورات صادره آگاه سازد
ج- وی را از امور واقع گشته مطلع نسازد
د- همه موارد

40-نگهبان می بایست کدام شماره تلفن ها را در دسترس داشته باشد؟
الف- آتش نشانی ، اورژانس ، کلانتری
ب- منزل تمامی پرسنل ، دوستان و رفقا
ج- پاسگاه منطقه ، بیمارستان نزدیک
د- موارد الف و ج

41-نگهبان می بایست چه مواردی را همواره مد نظر داشته و به آن عمل نماید؟
الف- اصول احترام
ب- رعایت سلسله مراتب سازمانی
ج- نحوه ارتباط کلامی و غیر کلامی
د- همه موارد

42-کدام یک از موارد زیر جزو وظایف اختصاصی نگهبان نیست؟
الف- ثبت کلیه اتفاقات و حوادث و ورود و خروج وسایل و کالا و یا افراد و کارکنان در دفتر گزارش روزانه یا دفتر وقایع
ب- انجام همکاری با مامورین کلانتری و پاسگاه حوزه ماموریتی و کوشش در جهت شناخت مسئولین و عوامل پاسگاه و تعامل با آنان
ج- تبادل اخبار شرکت و نگهبانان با واحدهای انتظامات و حراست شرکت ها و موسسات همجوار از لحاظ جغرافیایی
د- سوال نمودن از مسئولین ذیربط در خصوص نکات مبهم و استفاده از تجربیات دیگران

43-کدام یک از موارد زیر جزو وظایف اختصاصی نگهبان است؟
الف- می بایست هر نوع مزاحمت توسط اشرار و اراذل و اوباش و یا مظنونین در محدوده نگهبانی را به مسئولین ذیربط و پلیس گزارش نماید.
ب- اموال مکشوفه یا بجا مانده از سارقین و افراد مظنون را در خارج از محدوده نگهبانی فورا به کلانتری تحویل نماید.
ج- باید اطمینان حاصل نماید که دربهای ورود و خروج ساختمان اداری و انبارها در ساعات تعطیل بسته و قفل باشد
د- همه موارد فوق

44-کدامیک از موارد زیر جزو وظایف اختصاصی نگهبان می باشد؟
الف- تذکرات حفاظی به کلیه کارکنان
ب- تحقیق در خصوص منبع هر نوع صدای غیرعادی
ج- تشخیص منبع بوهای ناشناخته
د- همه موارد

45-کدامیک از موارد زیر جزو وظایف اختصاصی نگهبان می باشد؟
الف- حصول اطمینان از استقرار وسایل و تجهیزات آتش نشانی در محل های اصلی و امکان دسترسی سریع و آسان به آن
ب- مسدود نمودن راههای خروجی و ورودی به محل وقوع جرم
ج- آشنایی با انواع شگردهای سرقت
د- تمامی موارد یاد شده

46-مراحل پیشگیری از جرم عبارتند از :
الف- اخطار کتبی – درج در پرونده – اخراج
ب- اخطار – تذکر – تنبیه – جریمه نقدی – اخراج
ج- اخطار شفاهی بدون ثبت در سوابق – اخطار شفاهی با درج در سوابق – اخطار کتبی با درج در سوابق – توبیخ – تعلیق – اخراج
د- الف و ب

47-تکیه بر اجرای سریع و تاثیر بر کارکنان یک موسسه جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم …………….. است.
الف- پیشگیری کیفری
ب- پیشگیری عام
ج- پیشگیری خاص
د- پیشگیری غیر کیفری

48-داشتن نقش بازدارندگی با ایجاد ترس و وحشت و نیز عامل عبرت بر کارکنان …………….. می باشد.
الف- پیشگیری کیفری
ب- پیشگیری عام
ج- پیشگیری خاص
د- پیشگیری غیر کیفری

49-اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و اقداماتی جهت بازپروری و اصلاح در ………………. مطرح می باشد.
الف- پیشگیری کیفری
ب- پیشگیری عام
ج- پیشگیری خاص
د- پیشگیری غیر کیفری

50-سختگیری های بی مورد و صدور دستورات شدید که ایجاد واکنش نماید و برای جلوگیری از واکنش کارکنان طرحهایی مثل مدیریت طراحی محیط و راهبری خودآگاهانه نسبت به هدف و نظارت مطرح گردد مرتبط به ……………. است.
الف- پیشگیری کیفری
ب- پیشگیری عام
ج- پیشگیری خاص
د- پیشگیری غیر کیفری

51-مهمترین جرم که در موسسات و شرکت و کارخانجات انجام می گردد موضوع ……………. است.

الف- سرقت
ب- خیانت در امانت
ج- تجاوز به حقوق همکاران
د- عدم رعایت تساوی و عدالت

52-نگهبان به لحاظ آراستگی و وضع ظاهری و مورد توجه و قضاوت قرار گرفتن از سوی کارکنان و ارباب رجوع به کدام تعلق خویش توجه نماید؟
نماینده نگهبانان
ب- نماینده یک سازمان
ج- نماینده همکاران
د- نماینده مدیران و مسئولین

53-کدام نکات می بایستی مورد توجه نگهبان قرار گیرند؟
الف- اصلاح موی سر و شانه زدن مرتب آن – لباس تمیز و اطو کشیده – کفش واکس زده و بدون پارگی – پوشیدن لباس برابر فصل
ب- جلوگیری از اعمال سلیقه در لباس – رعایت آداب حضور در محل کار – نحوه استقرار در محل کار – رعایت اداب حضور در نزد مقام مافوق
ج- توجه به سلامت جسم و جان – رعایت اداب غذا خوردن در محیط عام – رعایت بهداشت فردی – نحوه مکالمات حضوری
د- همه موارد فوق

54-کدام مورد ناصحیح می باشد؟
الف- نگهبان باید حفظ وضعیت ظاهری و آداب معاشرت با ارباب رجوع و کارکنان را رعایت کند.
ب- نگهبان نباید آشنایی کامل به وضعیت بحران را داشته باشد
ج- نگهبان باید همیشه آمادگی جسمانی خوبی داشته باشد.
د- نگهبان باید در حوضه استحفاظی استقرار نظم و امنیت را حفظ و برقرار نماید.

55-کدام مورد ناصحیح می باشد؟
الف- حفظ تأسیسات و اماکن و اموال شرکت از وظایف نگهبانی نیسست.
ب- نگهبان باید در کنترل ورود و خروج چهار اصل را اجرا نماید: ایست ، بازرسی ، هماهنگی ،بفرمائید.
ج- کلیه ورود و خروج ها باید با حساسیت خاصی و با اتخاذ اصول مناسب انجام گیرد.
د- نگهبان همیشه باید با لباس فرم و تجهیزات کاملی باشد که در اختیار دارد.

56-کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف- برطرف کردن احتیاجات بدن از قبیل گرسنگی ، تشنگی ، بیخوابی و رفع حاجت حین پست نگهبانی باید انجام گیرد.
ب- نگهبان حق دارد محل نگهبانی خود را ترک نماید.
ج- نگهبان باید در محل های تاریک و کم نور حرکت نماید و مناطق روشن را تحت کنترل قرار دهد هوشیاری خاصی را می طلبد تا آسیبی از این نواحی به نگهبان وارد نشود.
د- نگهبانان گشتی و پیاده، ابتکاری برای کنترل واحدها استفاده کنند تا هیچ گونه تغییری در آخر شب پیدا نشود.

57-کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف- نگهبان همیشه نباید با لباس فرم و تجهیزات کاملی باشد که در اختیار دارد.
ب- نگهبان نباید به قوانین و مقرات شرکت و مسائل حقوقی آشنایی کامل داشته باشد.
ج- نگهبان نباید از وضعیت جغرافیایی منطقه اطلاع کافی داشته باشد.
د- نگهبان باید سه اصل را متوجه باشد : (1) سرعت (2) دقت (3) احتیاط

58-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- نگهبان باید آمادگی خدمت در کلیه شرایط آب و هوایی را داشته باشد و باید طوری تنظیم نماید که سرساعت در محل نگهبانی حضور یابد.
ب- نگهبان نباید در دفاتر مخصوص انتظامات به هیچ عنوان مخدوش ، قلم خوردگی و یا خط خوردگی داشته باشد و در صورت وقوع اشتباه، جمله مربوطه را در داخل پرانتز قرار دهد.
ج- نگهبان باید به کلیه ضوابط و قوانین آگاهی کامل داشته باشد.
د- نگهبان مجاز است و می تواند غیبت و تأخیر داشته باشد.

59-کدام گزینه نا صحیح می باشد؟
الف- نگهبانان قبل از مرخصی باید اطمینان از تصویب شدن آن را داشته باشد.
ب- نگهبانان نباید رفتار افراد مشکوک را تحت نظر قرار دهند تا از موجبات خرابکاری جلوگیری شود.
ج- نگهبانان باید احترامات و آئین نامه انضباطی را رعایت نمایند.
د- نگهبانان باید در مواقع حساس قبل از هرگونه اقدام نسبت به صحت ، سقم ، بررسی ،تحقیق ، تجزیه و تحلیل نمایند.

60-در موضوع نقاط مهم در تعیین موقعیت مکان کنترل ورود و خروج کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- مکان و موقعیت محل کنترل ورود و خروج باید طوری انتخاب گردد که دفاع و تحرکات لازم جهت مقابله با نفوذ و حفاظت از تأسیسات واحدها را عملی سازد.
ب- امکانات راحتی بودن در عبور و مرور را فراهم نماید.
ج- دید کافی جهت کنترل محدوده خارج و داخل را فراهم ننموده و راههای نفوذی را در دید عوامل کنترل کننده قرار ندهد.
د- محل کنترل باید طوری انتخاب گردد که بکارگیری وسایل از قبیل : تلفن ، آیفون ، آژیر، زنگ اخبار ، و در صورت صلاحدید بی سیم میسر گردد.

61-کنترل ورود و خروج به چند صورت انجام می گیرد؟
الف- کنترل ورود و خروج اشخاص و کنترل ورود و خروج وسائل نقلیه سبک و سنگین
ب- کنترل ورود و خروج پرسنل و کنترل ورود و خروج اشیاء و کالا
ج- هیچ کدام
د- هر دو مورد

62-کنترل ورود و خروج اشخاص چگونه می باشد ؟
اف- ایست – هماهنگی – بازرسی – بفرمائید
ب- ایست – بازرسی – هماهنگی – بفرمائید
ج- هماهنگی – ایست – بازرسی – بفرمائید
د- هماهنگی – بازرسی – ایست – بفرمائید

63-مطالب خام و تقویم نشده ای که صحت و سقم آن مشخص نیست و نمی توان نسبت به آن تصمیم گرفت یا مطالب غیر مستندی که احتمال بهره برداری از آن وجود ندارد. …………. است
الف- اطلاع
ب- خبر
ج- گزارش
د- مورد

64-خبری است که مورد پرورش واقع و صحت و سقم آن مشخص گردیده است و قابل انتقال به حراست می باشد. ……………… است.
الف- اطلاع
ب- خبر
ج- گزارش
د- مورد

65-اقدامات بررسی ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل خبر را ……………… گویند.
الف- تهیه خبر
ب- تحلیل خبر
ج- راستی آزمایی خبر
د- پرورش خبر

66-کلیه اقدامات احتیاطی و کنترلی که در قالب ایجاد موانع ، صدور دستورالعمل ها و مقررات ایجاد و اجراء می شود تا اماکن و تجهیزات از خطرات خرابکاری ، سرقت و خطرات طبیعی محفوظ بمانند. …………. می باشند.
الف- حراست
ب- انتظامات
ج- حفاظت فیزیکی
د- اصول نگهبانی

67-تلاش آگاهانه از طرف دشمن با بهره گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی ، به منظور کسب اطلاعات و القای خواسته های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی را …………… گویند.
الف- دزدی تلفنی
ب- تخلیه تلفنی
ج- سرقت تلفنی
د- خرابکاری تلفنی

68-در موضوع راههای مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- زیاد صحبت کردن با تلفن
ب- به هنگام مکالمه در نظر گرفتن نفر سوم که مکالمه را می شنود
ج- پاسخ ندادن به سوالات تا شناختن طرف و حصول اطمینان
د- بازگو نکردن مسائل و اطلاعات طبقه بندی شده

69-هر گاه مساله ای مهم باشد و یا بروز کند اما نسبت به آنها ابهام و پوشیدگی ایجاد شود و اخبار آن به درستی و صادقانه مطرح نشود …………… ایجاد می گردد.
الف- سو تفاهم
ب- دشمنی
ج- سهل انکاری
د- شایعه

70-آیا می دانید پشت هر هدیه ای …………………. نهفته است.
الف- درخواستی
ب- یک دوستی
ج- نیت خیری
د- امر خیری

71-مجموعه اقداماتی که به منظور کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی ، فنی و مدیریتی صورت گیرد ……………. نامیده می شود.
الف- پدافند عامل
ب- پدافند غیرعامل
ج- اقدامات غیرجنگی
د- اقدامات حین جنگ

72-کدام یک از موارد زیر جزو اقدامات پدافند غیرعامل می باشد؟
الف- پوشش ، پراکندگی ، تفرقه و جابجایی ،فریب
ب- مکان یابی ، اعلام خبر ، قابلیت بقاء ، استحکامات
ج- استتار ، اختفا ، سازه های امن ، ماکت فریبنده
د- همه موارد

73-در ……………….. تمام نهادها ، نیروها ، سازمان ها ، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش موثری ایفا کنند.
الف- پدافند عامل
ب- پدافند غیرعامل
ج- هر دو مورد

74-تهدیدهای طبیعی (مانند سیل ، زلزله و طوفان) مشمول پدافند غیر عامل …………….. .
الف- نیستند
ب- هستند
ج- می توانند باشند
د- در شایطی می باشند

75-تهدیدهای انسان ساز که مشمول پدافند غیر عامل می شوند شامل کدام موارد هستند؟
الف- تهدیدهای نظامی شامل تهاجم هوایی ، زمینی و دریایی
ب- تهدیدهای امنیتی شامل خرابکاری و بمب گذاری و …
ج- تهدیدهای اتفاقی شامل آتش سوزی ، انفجار معادن سوخت و یا نشت مواد خطرناک و …
د- همه موارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *