منشور اخلاقی

تامین امنیت از دغدغه های آحاد مردم می باشد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای تحقق این مهم زمینه ساز رشد توسعه اقتصادی،اجتماعی و امنیتی می باشد در این راستا همکاری و هماهنگی عام مردم در پیشبرد اهداف 

پلیس محله
1- تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت شهروندی شعار اساسی ماست.
2- نظم و انضباط و پایبندی به مقررات از اصول اساسی ماست.
3-برخورداسلامی همراه با خوشرویی و متانت در سرلوحه کار ما قرار دارد.
4- صبر و بردباری،تحمل ناملایمات و رعایت شئونات انسانی از اهداف اصلی ماست.
5-حفظ حرمت افراد در برخورد و مراجعات عمومی.
6-تامین نقطه نظرات کارفرما با حضور میدانی و نظارت های مستمر با اعمال پیشنهادات و انتقادات.
7-ارتقاء ضریب امنیتی با بکارگیری نیروهای مجرب، آموزش دیده، با سابقه و بازرسین با تجربه در امور انتظامی و امنیتی.
8-در همه حال و همه شرایط وجدان کاری را سرلوحه کار خود قرار داده و خداوند را بهترین ناظر خود میدانیم.